סל הקניות | החשבון שלך | חיפוש מתקדם | שירות לקוחות | חזרה לבננות | צרי קשר
אמהות שרשרת שם סקס מוצרי ילדים רוחני דף הבית היגיינה
  דך הבית > תקנון החנות
חפשי את המוצרים המתאימים לך:
כניסה למערכת />
				</td></tr>
				<tr><td height=
תקנון החנות
1. כללי
ברוכה הבאה לאתר "בננות קניון" (להלן: "האתר") המופעל על ידי אתר "בננות" (תל-אביב). האתר משמש כאתר קניות אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשות באינטרנט.
תקנון זה מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הנה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תקנון זה בלשון יחידה, ההתייחסות הנה ליחידה ו/או לרבות לפי העניין. בתקנון זה, המבקרת/קונה תכונה ''הלקוחה''.
הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצעת פעולה באתר או מעוניינת לבצע פעולה מצהירה כי קראה והבינה את תקנון האתר, וכי לא תהיה לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמה על פי תקנון וכללי השתתפות אלה. "פעולה" משמעה כל קניית מוצרים ו/או שירותים דרך האתר.
האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוחות לא יהיו כל טענות כלפי האתר בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 
2. קניה באתר
כל לקוחה רשאית לבצע קניות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
הלקוחה הנה בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
הלקוחה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטינה (מתחת לגיל 18) או אינך זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
באתר יוצגו מוצרים ו/או שירותים של ספקים שונים. כל ספק יציג את המוצרים ו/או השירותים שהוא מציע למכירה, מחיריהם, מפרטי המוצרים, תמונות המוצרים ו/או השירותים, תנאי התשלום ותעריפי דמי טיפול, אריזה ומשלוח בישראל. האחריות על גביית הכספים, מתן אחריות, נכונות הפרטים וכדומה מוטלת בלעדית על הספקים. ההזמנות נמסרות ישירות לספקים שבאחריותם לספק את המוצרים או לתת את השירותים במועד ובמחיר המצוינים באתר. בירורים בנוגע למוצרים ו/או השירותים, מחיריהם ותנאי משלוח או שירות ניתן לברר בשירות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני: 
order-kenyon@bananot.co.il, או ישירות מול כל ספק בכתובת דואר אלקטרוני, או במספר פקס או בכל דרך אחרת כמפורט באתר. אם נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצרים ו/או השירותים, לא יחייב הדבר את האתר ו/או הספקים.
תמונות המוצרים באתר הנן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים ו/או השירותים הנמכרים בפועל.
מכירת המוצרים ו/או השירותים באתר תתבצע בתנאי שהמוצרים ו/או השירותים שהזמנתן קיימים במלאי הספקים, וכן בתנאי שבבעלותכן כרטיס אשראי תקף, וקיים אישור חברת כרטיס האשראי שהנפיקה את הכרטיס לביצוע העסקה. במידה ולא התקבל אישור חברת כרטיס האשראי לביצוע העסקה, ולא תפעלי תוך שבעה ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי לפיתרון הבעיה ומתן אישור על ידי חברת האשראי, "בננות קניון" ו/או הספקים, יהיו רשאים לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתם הבלעדי. בכל מקרה, האתר לא יהיה חייב לספק את המוצרים ו/או השירותים שנרכשו. במקרה זה תישלח הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני, ולא יהיה חיוב כרטיס האשראי. אם הלקוחות יחויבו בטעות, יש לפנות לשירות הלקוחות של "בננות קניון" אשר ידאג לזיכוי מתאים.
 
 3. הודעת ביצוע עסקה וחשבוניות
לאחר אישור ההזמנה וביצוע התשלום, תישלח ללקוחה הודעת דואר אלקטרוני לאישור קבלת ההזמנה. חשבונית מס/קבלה תצורף למשלוח המוצרים ו/או השירותים.

4. משלוח מוצרים
חובת אחריות הטיפול במשלוח המוצרים חלה על הספקים ולא על האתר. כל ספק אחראי על משלוח המוצרים שהוזמנו לכתובת שמסרה הלקוחה בעת ההזמנה ובהתאם לצורת המשלוח שבחרה, בימי העסקים ראשון עד חמישי, שאינם כוללים את הימים שישי-שבת, ערבי חג וחגים.
הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של הספקים, לרבות שביתות, השבתות, תקלות, עיכובים, תקלות במערכת המחשוב, עקב "כוח עליון" וכיוצא בזה.
מובהר בזאת כי אם הספקים ו/או חברות המשלוחים אינם יכולים לבצע את משלוח המוצרים ו/או השירותים לבית הלקוחה מכל סיבה שהיא, רשאים האתר ו/או הספקים לבטל את העסקה, או להציע מקום חלופי לאיסוף המוצרים. במידה והלקוחה תרצה לאסוף את המוצרים עצמאית מן הספקים היא תוכל להגיע לנקודות האיסוף של המוצרים אצל הספקים, ולא תחויב בדמי משלוח. לתיאום איסוף עצמאי של המוצרים שרכשת אנא פני אל הלקוחות של "בננות קניון" בדואר אלקטרוני:
pickup-kenyon@bananot.co.il.
באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחה במקום סמוך מקובל אשר יתואם עמן מראש. 

5. מחירים
המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. המחירים אינם כוללים דמי טיפול, אריזה ומשלוח, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. האתר אינו אחראי לנכונות מחירים אלה.
הספקים שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.

6. אחריות
המוצרים המופיעים באתר אינם בבעלות אתר "בננות קניון" ואינם מופעלים על ידה, אלא נמצאים באחריות בלעדית של הספקים - בעליהם ומפעיליהם. כל מידע המופיע באתר לגבי הספקים והמוצרים נמסר ל"בננות קניון" על ידי הספקים, ונמצא באחריותם הבלעדית והמלאה.
האחריות הבלעדית למוצרים ו/או לשירותים, אספקתם, איכותם, עמידותם ויכולותיהם, חלה באופן בלעדי על הספקים. כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי הספקים/המוצרים/השירותים, טיבם ואיכותם נמסרו ל"בננות קניון" על ידי בעליהם או מפעיליהם או מי מטעמם, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים. המבצעת פעולה באתר או מי מטעמה מצהירה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמה.
האתר אינו אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוחה ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו באתר, ואשר הספקים סיפקו ללקוחה, בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין. האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים ו/או השירותים שסופקו היו פגומים. האתר אינו אחראי לכל נזק (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוחה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה שהתבצעה באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה, ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוחה ו/או צד ג', לרבות רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי לא על ידי הבעלים החוקי של הכרטיס, או של קטינה ו/או פסולת דין ללא הסכמת הוריה ו/או אפוטרופוס, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק .
האתר לא יהא אחראי בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוחה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) של הספקים, שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם. האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות. הלקוחה פוטרת את האתר מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
הלקוחה תישא באחריות מלאה לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לה ו/או לאתר ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצעה בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתה, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות. במקרה שהמוצרים יחזרו אל הספקים בגלל פרטים מוטעים שנמסרו, תחויב הלקוחה בהתאם למדיניות הספק.

7. ביטול עסקה, החזרת מוצר ומוצר פגום
הלקוחה רשאית לבטל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן, "חוק הגנת הצרכן").
להלן התנאים והדרך לביטול עסקה:
• ברכישה של נכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
• ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
• הוראות סעיף זה לא יחולו על המוצרים הבאים, כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:
-טובין פסידים (מתכלים).
-שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שניתן לשירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה.
-מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה 1995.
-מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוחה במסגרת העסקה.
-מוצרים הניתנים להעתקה, לשעתוק או לשכפול, שהלקוחה פתחה את אריזתם המקורית.
• ביטול עסקה יעשה בכתב באמצעות באמצעות הדואר האלקטרוני של "בננות קניון": takeitback@bananot.co.il.
• תוצאות ביטול עסקה עקב פגם:
-ביטלה הלקוחה עסקה עקב פגם בנכס נושא ההסכם או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לה מאת הספק, יחזיר הספק ללקוחה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוחה, יבטל את חיובה של הלקוחה, ולא יגבה מן הלקוחה דמי משלוח ודמי ביטול כלשהם.
-קיבלה הלקוחה את הנכס נושא ההסכם או העסקה, תעמידו לרשות הספק במקום שבו נמסר לה הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבלה הלקוחה בעקבות עשיית ההסכם או העסקה.
• תוצאות ביטול עסקה שלא עקב פגם:
-ביטלה הלקוחה את העסקה שלא עקב פגם בנכס כאמור לעיל, יחזיר הספק ללקוחה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוחה, יבטל את חיובה של הלקוחה בשל העסקה ולא יגבה מן הלקוחה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
-יובהר ויודגש, דמי הביטול ייגבו על ידי הספק או על ידי "בננות קניון".
-קיבלה הלקוחה את הנכס נושא ההסכם או העסקה, תדאג להחזרת הנכס לספק במקום עסקו, על חשבון הלקוחה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבלה הלקוחה בעקבות עשיית ההסכם או העסקה.
-הלקוחה תחויב בתשלום מלא בגין המשלוח גם אם טרם קיבלה את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא ההסכם או העסקה, נשלח מן הספק אל הלקוחה.
בסעיף זה, "דמי ביטול" - לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת שלטענת העוסק הוצאו על ידו או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בחוזה, או בשל ביטולה.
• לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש של הספק.
• אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע מן הלקוחה את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
• האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
• האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על בננות קניון אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
• "בננות קניון" תהא רשאית לבטל עסקה במקרים הבאים:
-במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר/השירות ובין אם בתיאור המוצר/השירות;
-במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך העסקה או ביצועה באופן תקין.
-אם יתברר ל"בננות קניון" כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוחה, או מי מטעמה ו/או צד ג'.
-במקרה והמוצר אזל מן המלאי, "בננות קניון" רשאית לבטל את העסקה, או להציע מוצר חילופי שווה ערך.
אם בוטלה העסקה כאמור, "בננות קניון", מי מטעמה והספקים אינם אחראים, ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה, או מי מטעמה ו/או לצד ג', לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד ג' במחיר גבוה יותר.
"בננות קניון" תעדכן טלפונית או בפקס או בדואר אקלטרוני את הלקוחה על ביטול העסקה, בהתאם לפרטים שהזינה במערכת.
- בתכשיטי אשר הינם מוצרים בהזמנה מיוחדת יהיו דמי ביטול בגובה 70%.

8 שירות לקוחות
צוות שירות הלקוחות ישמח לסייע לך בכל פניה בימים א' - ה' בשעות 10:00 - 16:00 בטלפונים: 03-518454903-5184549, או בדואר אלקטרוני
order-kenyon@bananot.co.il.
שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתו של האתר ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר.

9. פרטי הלקוחה וסודיות
בעת ביצוע פעולה באתר, הלקוחה תידרש להכניס למערכת פרטים אישיים כגון: שם פרטי ושם משפחה, שם תאגיד, ת.ז./ח.פ., כתובת, מספר טלפון, פרטי תשלום ועוד. הכנסת פרטים שגויים למערכת הנה עבירה פלילית. נגד מגישת הפרטים הכוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעת נזיקין בגין נזקים שייגרמו לאתר.
המידע שהלקוחה תמסור במסגרת השימוש באתר זה יישמר חסוי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ''ב - 1982.

10. הדין החל וסמכות השיפוט
תקנון זה מהווה חוזה בין הלקוחה לבין האתר "בננות קניון" המיוצגת באמצעות אתר "בננות", והוא מחייב גם את הספקים בכל הנוגע להם. בעת ביצוע הזמנה ייווצר בנוסף לכך חוזה מכר בין הלקוחה לבין הספקים בהם נרכשו המוצרים ו/או השירותים. תנאי חוזה המכר כוללים את המידע המופיע בדפי הספקים באתר ותנאי תקנון זה. התקנון וחוזה המכר יפורשו לפי דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט לגבי כל סכסוך משפטי הנוגע בשימוש באתר זה או הנוגע להזמנה שבוצעה באמצעות הלקוחות של אתר זה, תהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.

התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 05.11.2005.
צוות "בננות קניון" מאחל לך קניה מהנה!

 


הוסיפי למועדפים תקנון שאלות נפוצות משלוחים מדיניות ביטולים והחזרות © copyright 2006 bananot. all rights reserved. בניית אתרים tq-net

ניתוחים פלסטיים | ניתוח אף | הורדת שיער בלייזר | הסרת שיער בלייזר | תכשיטים | פלאפון
שרשרת שם | שרשרת שם אישית | שרשרת עם שם מכסף | שרשרת עם שם בעברית | שרשרת עם השם באנגלית
הסרת שיער | שרשרת זהב עם שם
אחסון שרת ADCD IT